Yokomen uchi – Shiho nage, Udekime nage

Yokomen uchi – Shiho nage, Udekime nage